REDACCIÓ DE PROJECTES DE PROTECCIÓ I DIRECCIONS D'OBRA

Projectes de protecció enfront riscos naturals, basada en estudis precisos i detallats fets amb antelació. Tenint en compte el problema específic de cada cas i els elements vulnerables a protegir. 

 

Seguiment continu de les obres de protecció en funció dels requisits dels fabricants de les proteccions i dels requisits de l’equip redactor del projecte, per tal de garantir una correcta implementació de les obres.

 

Què oferim

 

 

Redacció de projectes de protecció

 

Redacció de projectes de protecció enfront la caiguda de blocs rocosos mitjançant barreres dinàmiques i malles d'estabilització directa de talusos i vessant, seguin les recomanacions establertes en les següents guies:

 

ONR24810-Protecció contra els despreniments rocosos - terminologia i definicions, efectes, càlcul d'estructures, inspecció i manteniment. Àustria

EAD340059-00-0106-Sistemes de protecció contra la caiguda de blocs rocosos. Unió Europea

 

 

Redacció de projectes de protecció enfront fluxos torrencials (debris flows) segons les recomanacions establertes en les següents guies:

 

ONR 24800-Protecció per al control de torrents: termes i les seves definicions, així com classificació. Àustria

ONR 24801-Protecció per al control de torrents: accions estàtiques i dinàmiques sobre estructures.Àustria

ONR 24802-Obres de protecció per al control de torrents - Disseny d’estructures. Àustria

ONR 24803-Protecció per al control de torrents: funcionament, supervisió, manteniment. Àustria

KWAN, J.S.H. i CHEUNG, R.W.M.-Suggeriments sobre enfocaments de disseny per a barreres flexibles enfront fluxos torrencials. Departament d'Enginyeria Civil i Desenvolupament, Hong Kong

 

Redacció de projectes d'instrumentació del terreny per a la observació de possibles moviments de vessant

 

Redacció de projectes de reparació i manteniment de barreres dinàmiques de protecció i malles d'estabilització de talusos

 

Els documents que normalment inclouen el projecte són:

 

-Plec de prescripcions tècniques particulars

-Quadre de preus

-Pressupost

-Plànols

-Memòria tècnica

-Pla de Seguretat i Salut

-Annexes

     -Estudi geològic i geotècnic

     -Pla de treball

     -Amidaments

     -Estudi d'impacte ambiental

     -Pla d'inspecció i manteniment

 

 

 

Direccions d'obra

 

 

Control de replanteig de les obres. Control topogràfic i geomètric de tots els elements de l’obra.

 

Control i revisió detallada de tots els treballs, les unitats d'obra a executar i dels materials utilitzats (en geometria, qualitat, quantitat, cost i temps), tant pel que fa a activitats pròpies de l’obra (moviment de terres, estructures, pavimentació, canalitzacions de serveis, ancoratges, fonaments, instal·lacions, proteccions diverses, etc.) com també pel que fa a les activitats auxiliars i addicionals necessàries per a l’execució de l’obra (càrrega i transport de terres i roques fins que estigui fora de l’àmbit de l’obra, control dels punts d’abocament dels materials sobrants, acopis i manipulació de materials de construcció a l’obra, senyalització provisional en vies públiques deguda als accessos a l’obra, mesures de protecció per evitar sorolls, fums, gasos, projeccions, etc, emmagatzematge d’explosius a l’obra, etc).

 

Inspecció periòdica de la situació de l’obra, en tots els diferents talls si fos el cas, detallant l’estat dels treballs i la seva evolució. Igualment es fa constar les instruccions, comunicacions i advertiments al contractista que estimi convenient, així com qualsevol incidència o aspecte destacable a assenyalar en relació a l’execució de l’obra.

 

Redacció d'informes mensuals sobre l'evolució i incidències de l’obra. Redacció d’informes ocasionals i/o excepcionals sobre l’obra quan la situació ho requereixi, amb la màxima celeritat.

 

Detectar desviacions en qualitat de l’obra construïda, en pressupost respecte al pressupost contractat amb el contractista o en termini amb la màxima antelació possible. Informe al Client sobre aquestes desviacions en terminis adients (fins i tot urgents, si fos necessari) per disposar del temps adequat per prendre mesures correctores. Recomanacions al Client sobre les mesures correctores més indicades.

 

Revisió i Control de l’ajust del terreny real que s’excava o es perfora a l’obra en relació a les previsions del projecte. Informe i proposta de variacions en l’obra a executar, si escau.

 

Informe per al Client sobre la qualitat de les obres construïdes pel contractista. Validació de les obres construïdes, si escau, i/o proposta de millora correcció o reparació, si escau.

 

Inspecció a taller i/o a obra d’aquells equips que ho requereixin.

 

Control temporal de l’obra (planning) determinant els rendiments, les entrades, les esperes, les acceleracions, etc. necessàries per l'acompliment dels terminis previstos per a tots els contractistes contractats per executar les obres. Proposar al Client l’aplicació de les penalitzacions per retard en la construcció de l’obra que siguin aplicables, d’acord als termes del contracte de construcció de l’obra.

 

Resoldre dubtes tècnics sobre la construcció de les obres i aportar aclariments tècnics que sol·liciti el contractista.

 

Ordenar la realització, en els laboratoris, dels assajos i proves de control de qualitat, mesures de control de vibracions sobre l’entorn, sorolls, emissions de fums i emissions de gasos, ocasionades pels treballs de construcció de l’obra. Anàlisi i interpretació de resultats. Determinació del grau d’acompliment en relació a les normatives vigents. Avaluació de l’impacte que ocasiona el contractista sobre els veïns, les activitats properes, la salut i la higiene públiques, els edificis propers, l’entorn i el medi ambient, pels motius esmentats (vibracions, sorolls, fums i gasos) o per altres causes derivades de l’execució de les obres. Informe al Client, incloent-hi recomanacions per a disminució i/o correcció, en funció del resultat de les conclusions de l’anàlisi interpretatiu.

 

Preparació dels Plecs de Bases per a la contractació dels assajos i proves de control de qualitat dels materials que estimi necessaris (formigons, morters, abeurades, ancoratges i bulons, pilots, micropilots, fonaments, injeccions, acer actiu o passiu, sòls emprats en terraplens i ompliments, roques, àrids, compactació de terraplens i ompliments, canonades, tubs i canalitzacions, paviments, llàmines geotèxtils, geoxarxes, resines, impermeabilitzacions, pintures, instal·lacions, etc.) que inclouran també proves i mesures sobre impactes de la construcció de l’obra a l’entorn (vibracions, emissions de fums i gasos, sorolls, etc.). Anàlisi de les ofertes, control i seguiment dels assajos i proves de control de qualitat, interpretació i aplicació de les mesures corresponents segons prescripcions tècniques espanyoles i franceses.

 

Revisió i correcció, si escau, del Pla de Seguretat, Higiene i Vigilància de l’obra que el contractista ha de presentar. Informe sobre aquest Pla al Client amb validació del Pla, si escau, i/o recomanacions per a la seva correcció, si escau. Supervisió, inspecció i control de l'acompliment del Pla

 

Versión para imprimir Versión para imprimir | Mapa del sitio
© Georisk International SL (2021) -- Carretera de les Agudes 3, AD400 Sispony, Andorra -- info@georisk-international.com -- Tel. +376 341 952